Algemene voorwaarden

Toernooistraat 27

7535 BX Enschede

lindabennink@hotmail.com www.lindabennink.nl

KVK Enschede: 62476076

BTW Nummer: NL171599585B01

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Massagepraktijk Linda Bennink. Opgemaakt september 2017.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

Massagepraktijk Linda Bennink levert diensten op het gebied van massage en coaching trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.

Massagepraktijk Linda Bennink verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

De cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Massagepraktijk Linda Bennink haar diensten verleent. De client is tevens de opdrachtgever van de betreffende dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Massagepraktijk Linda Bennink.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Massagepraktijk Linda Bennink behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Inspanningsverplichting

Massagepraktijk Linda Bennink zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Massagepraktijk Linda Bennink niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Artikel 4. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Massagepraktijk Linda Bennink staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Massagepraktijk Linda Bennink voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Massagepraktijk Linda Bennink opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Massagepraktijk Linda Bennink te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 5. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Massagepraktijk Linda Bennink wordt door haar op basis van contante betaling in rekening gebracht of bij schriftelijke declaratie in rekening gebracht. Ter keuze van Massagepraktijk Linda Bennink kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Indien betaling bij schriftelijke declaratie van toepassing is dient betaling door de client steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de faktuur.

Na deze vervaldag is de client in verzuim en is zij aan Massagepraktijk Linda Bennink over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Massagepraktijk Linda Bennink worden opgeschort, dit zonder dat Massagepraktijk Linda Bennink dientengevolge jegens client schadeplichtig kan worden. Bovendien is Massagepraktijk Linda Bennink in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de client in verzuim met betrekking tot de betaling aan Massagepraktijk Linda Bennink of schiet de client op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Massagepraktijk Linda Bennink te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de client, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de client in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Massagepraktijk Linda Bennink, dan is Massagepraktijk Linda Bennink gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Massagepraktijk Linda Bennink. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Massagepraktijk Linda Bennink gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Massagepraktijk Linda Bennink niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Massage afspraak: annuleren van de massage afspraak zonder bericht: 100% van de kosten worden in rekening gebracht. Annuleren van de massage afspraak binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten worden in  rekening gebracht. Annuleren voor 72 uur voor aanvang van de massage afspraak worden er geen kosten in rekening gebracht.

Deelname aan workshops/cursussen: annuleren van de workshop/cursus zonder bericht: 100% van de kosten worden in rekening gebracht. Annuleren van de workshop/cursus binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten worden in rekening gebracht. Annuleren voor 72 uur voor aanvang van de workshop/cursus worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Massagepraktijk Linda Bennink en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Massagepraktijk Linda Bennink geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is Massagepraktijk Linda Bennink nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Massagepraktijk Linda Bennink rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 3)

Artikel 8. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Massagepraktijk Linda Bennink voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Massagepraktijk Linda Bennink. Datzelfde geldt ook voor de door Massagepraktijk Linda Bennink uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Massagepraktijk Linda Bennink, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Geheimhouding

Massagepraktijk Linda Bennink is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar client is bekend geworden. Massagepraktijk Linda Bennink houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar client uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de client zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 10. Bijzondere Bepalingen

Massagepraktijk Linda Bennink behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop/cursus die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop/cursus verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Massagepraktijk Linda Bennink.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.